GENWiki

Premier IT Outsourcing and Support Services within the UK

User Tools

Site Tools


archive:art:globe.vt

 _-o#&&*?d:>b\_

    _o/"`'' '',, dMF9MMMMMHo_
   .o&#'    `"MbHMMMMMMMMMMMHo.
  .o"" '     vodM*$&&HMMMMMMMMMM?.
 ,'       $M&ood,~'`(&##MMMMMMH\
 /        ,MMMMMMM#b?#bobMMMMHMMML
&       ?MMMMMMMMMMMMMMMMM7MMM$R*Hk

?$. :MMMMMMMMMMMMMMMMMMM/HMMM|`*L

$H#: `*MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMb#}' `? ]MMH# ""*""""*#MMMMMMMMMMMMM' - MMMMMb_ |MMMMMMMMMMMP' : HMMMMMMMHo `MMMMMMMMMT . ?MMMMMMMMP 9MMMMMMMM} - -?MMMMMMM |MMMMMMMMM?,d- ' :|MMMMMM- `MMMMMMMT .M|. :

.9MMM[          &MMMMM*' `'  .
 :9MMk          `MMM#"    -
  &M}           `     .-
  `&.               .
   `~,  .           ./
     . _         .-
      '`--._,dd###pp=""'

 _v→#H#P? "':o<>\_

    .,dP` `'' "'-o.+H6&MMMHo_
   oHMH9'     `?&bHMHMMMMMMHo.
  oMP"' '      ooMP*#&HMMMMMMM?.
 ,M*     -   `*MSdob//`^&##MMMH\
 d*'        .,MMMMMMH#o>#ooMMMMMb
HM-        :HMMMMMMMMMMMMMMM&HM[R\

d"Z\. 9MMMMMMMMMMMMMMMMM[HMM|: -H - MMMMMMMMMMMMMMMMMMMbMP' : :??Mb# `9MMMMMMMMMMMMMMMMMMH#! . : MMMMH#, "*""""`#HMMMMMMMMMMH -

:|MMMMMMMMMMHo `9MMMMMMMM' . . HMMMMMMMMMMP' !MMMMMMMM ` - `#MMMMMMMMM HMMMMMMM*,/ : : ?MMMMMMMF HMMMMMM',P' :

. HMMMMR'          {MMMMP' ^' -
 : `HMMMT           iMMH'   .'
 -.`HMH                .
  -:*H              . '
   -`\,,  .         .-
    ' . _         .-`
      '`~\.__,obb#q==~'''

 .ovr:HMM#?:`' >b\_

    .,:&Hi' `'  "' \\|&bSMHo_
   oHMMM#*}     `?&dMMMMMMHo.
  .dMMMH"''''      ,oHH*&&9MMMM?.
 ,MMM*'         `*M\bd<|"*&#MH\
 dHH?'          :MMMMMM#bd#odMML
H' |\         `dMMMMMMMMMMMMMM9Mk

JL/"7+,. `MMMMMMMMMMMMMMMH9ML -`Hp ' |MMMMMMMMMMMMMMMMHH|: : \\#M#d? `HMMMMMMMMMMMMMMMMH. . JMMMMM##, ``*""'"*#MMMMMMMMH -. ,MMMMMMMM6o_ |MMMMMMMM': : |MMMMMMMMMMMMMb\ TMMMMMMT : . ?MMMMMMMMMMMMM' :MMMMMM|.` - ?HMMMMMMMMMM: HMMMMMM\|: : 9MMMMMMMMH' `MMMMMP.P.

.  `MMMMMMT''          HMMM*''-
 -  TMMMMM'           MM*' -
 '.  HMM#              -
  -. `9M:             .'
   -. `b,,  .        . '
    '-\  .,        .-`
      '-:b~\\_,oddq==--"

 _oo##'9MMHb':'-,o_

    .oH":HH$' ""' "' -\7*R&o_
   .oHMMMHMH#9:     "\bMMMMHo.
  dMMMMMM*""'`'      .oHM"H9MM?.
 ,MMMMMM'          "HLbd<|?&H\
 JMMH#H'           |MMMMM#b>bHb
:MH ."\          `|MMMMMMMMMMMM&

.:M:d-"|:b.. 9MMMMMMMMMMMMM+ : "*H| - &MMMMMMMMMMMMMH: . `LvdHH#d? `?MMMMMMMMMMMMMb : iMMMMMMH#b `"*"'"#HMMMMMM . . ,MMMMMMMMMMb\. {MMMMMH - |MMMMMMMMMMMMMMHb, `MMMMM| : |MMMMMMMMMMMMMMH' &MMMM, - `#MMMMMMMMMMMM |MMMM6- : `MMMMMMMMMM+ ]MMMT/

.    `MMMMMMMP"          HMM*`
 -    |MMMMMH'          ,M#'-
 '.   :MMMH|            .-
  .   |MM            -
   ` .  `#?..  .       ..'
     -.   _.       .-
      '-|.#qo__,,ob=~~-''

 _ooppH[`MMMD::–\_

    _oHMR":&M&. ""' "' /&\\_
   oHMMMMMHMMH#9,     `"<MMHo.
  oHMMMMMMMM*""'``      .dMP#M?.
 .dMMMMMMMM*          `H\do?&\
 -iMMMHH#H'           &MMMHb#?
: ZMM'  7-.          `{MMMMMMMMH

. .M6_d|"`$|v.. 9MMMMMMMMML - `'*H# : |MMMMMMMMMM: : *\\dHM#dd. ?MMMMMMMMMb - |MMMMMMM##\ `"*""?HMMM : . |MMMMMMMMMMMo\. {MMM . {MMMMMMMMMMMMMMMHo. `MMM - ?MMMMMMMMMMMMMMM*' -MMP : `#MMMMMMMMMMMMT dMM' - |MMMMMMMMMMH' -MMT

:      `MMMMMMMM"'        JMP
 -      MMMMMMH'         ,H?
 '.     HMMM#'          :
  .    ?MM-          . '
   -.   *M:..        .-
     - .   _.      .-
      '-.~-dHb__\ov+~~-`

 .oo>#&H6?*MMH:-.._

    .oHMMMR:"&MZ\ `"' " |$-_
   ..dMMMMMMMMdMMM#9\    `'HHo.
  . ,dMMMMMMMMMMM"`' `      ?MP?.
 . |MMMMMMMMMMM'         `"$b&\
 - |MMMMHH##M'           HMMH?
-  TTMM|  >..          \MMMMMH

: |MM\,#-""$~b\. `MMMMMM+ . ``"H&# - &MMMMMM| : *\v,#MHddc. `9MMMMMb . MMMMMMMM##\ `"":HM - . .HMMMMMMMMMMRo_. |M : |MMMMMMMMMMMMMMMM#\ :M - `HMMMMMMMMMMMMMMM' |T : `*HMMMMMMMMMMMM' H' : MMMMMMMMMMM| |T

.        MMMMMMMM?'       ./
`.        MMMMMMH'       ./
 -.      |MMMH#'        .
  .      `MM*        . '
   -.     #M: .  .    .-
    ` .     .,     .-
      '-.-~ooHH__,,v~--`

 _ood>H&H&Z?#M#b-\.

    .\HMMMMMR?`\M6b."`' ''``v.
   .. .MMMMMMMMMMHMMM#&.   ``~o.
  .  ,HMMMMMMMMMMMM*"'-`     &b.
 .  .MMMMMMMMMMMMH'        `"&\
 -   RMMMMM#H##R'          4Mb
-   |7MMM'  ?::         `|MMb

/ HMM#|`"\>?v.. `MMML . `"'#Hd| ` 9MMM: - |\,\?HH#bbL `9MMb : !MMMMMMMH#b, `""T . . ,MMMMMMMMMMMbo. | : 4MMMMMMMMMMMMMMMHo | : ?MMMMMMMMMMMMMMM? : -. `#MMMMMMMMMMMM: .- : |MMMMMMMMMM? . - JMMMMMMMT' : `. MMMMMMH' - -. |MMM#*` - . HMH' . ' -. #H:. .- ` . .\ .- '-..-+oodHL_,–/-` _,\?dZkMHF&$*q#b.. .9MMMMMMM?:'HM\\"`-`.. ..` :MMMMMMMMMMHMMMMH?_ `-\ . .dMMMMMMMMMMMMMM'"'" `\. . |MMMMMMMMMMMMMR
- T9MMMMMHH##M" `? : (9MMM' !':. &k .: HMM\_?p "":-b\. `ML - "'"H&#, : |M| : ?\,\dMH#b#. 9b : |MMMMMMM##, `* : . +MMMMMMMMMMMo_ - : HMMMMMMMMMMMMMM#, : : 9MMMMMMMMMMMMMH' . : . *HMMMMMMMMMMP .' : MMMMMMMMMH' . - :MMMMMMM'` . `. 9MMMMM*' - -. {MMM#' : - |MM" .' `. &M'.. . ..' ' . ._ .- '-. -voboo#&:,-.-` _oo:\bk99M[<$$+b\. .$*"MMMMMMMM[:"\Mb\?^" . . '` HMMMMMMMMMMHMMMM+?. `. . .HMMMMMMMMMMMMMMP"
. . `MMMMMMMMMMMMMM| -`. - `&MMMMMMHH##H: : : `(*MMM} `|\ | : `- ?MMb#|""`|+v.. \ . `*H#b - :| : `*\v,#M#b#, \ . 9MMMMMMHb. : : . #MMMMMMMMMb\ - - .HMMMMMMMMMMMMb : : `MMMMMMMMMMMMH . -: . `#MMMMMMMMMP ' : ]MMMMMMMH' : - ,MMMMMM?' . `: HMMMMH" - -. .HMM#* .- `. .HH*' . `-. &R". .- -. ._ .- '-. .voodoodc?..-` _\oo\?ddk9MRbS>v\_ ..:>*""MMMMMMMMM:?|H?$?-. ..- - "HMMMMMMMMMMHMMMH\_-. . dMMMMMMMMMMMMMMT" . . TMMMMMMMMMMMMMM `. - `&HMMMMMM#H#H: . - `\7HMMH |\. . : ` HMM\_?c`""+?\.. : - "``#&#| . - : `?,\#MHdb. . : |MMMMMH#. : : . ,HMMMMMMMb, - : ' 4MMMMMMMMMMH` : . 9MMMMMMMMMT- :.` `#MMMMMMMH ' : ' HMMMMMH': - |MMMMH" - `: |MMMH*' .' '? dMM#' . \. .dH" .' -. ,M'- ..' ` . .. ..-` '-. .\ooooboo<^.-` _o,:o?\?dM&MHcc~,. ..^':&#""HMMMMMMMM$:?&&?. .` -` 'HMMMMMMMMMHMMMp\. . ' |MMMMMMMMMMMMMM"' . . `9MMMMMMMMMMMMM -. - `*9MMMMMHH##[ . - `\Z9MMM `~\ . : '| ?MMb_?p""-?v.. : - `"'*&#, - . : `?,oHH#? . – |MMMMH,: : . |MMMMMM6, : - |MMMMMMMM ? HMMMMMMP – . ' |HMMMMM' :.` . ' JMMMM+ \ ,MMMP: : |MMH?: -:\. dM#" . \ ,H*' .' -. d':..' ` . .,.- '-.. .\oooodov~^-` _o\:,??\??MR9#cb\_ .v/':&#""#HMMMMMMM$?*d\. ..~' - -` `"#MMMMMMMMMMMHv. .-' HMMMMMMMMMMMR!. : `9MMMMMMMMMMM| -. . `*9MMMMMH##| . - `(#MMH `:, . : '| `HMb_>/"|\,.: .' `"'#&b - . : ?\oHH?. : !MMM& : . . HMMMM /. - -MMMMM \`. 9MMMP :. . . - |MMM' \… ' .MMT &. .dMP \, .HM* \. `\. ,H&' `- `| - ,&': `. ,/\ ' '-.. _.- "—.._\o,oov+–'" _,d?,:?o?:?HM>#b\_ ..H*"`'H#*"MMMMMM6$$v_ v" - `` `'#MMMMMMMMHo. /"` |MMMMMMMMMM:. ,> `HMMMMMMMMH:. : `#HMMMMHH\ - ' `Z#MM, `,: : '\ ?HH_>:`\, : "'*&| `: . <\Hb : MM : . iMM Mb\. {MM ::.`- - !MP `&. . . - :M' 9H, \ ' |T HM? ,P *ML ?? :&. `o .d' ': |T /" -. .< `… ..- "`-=.,_,,,oov-~.-` _,oc>?_:b?o?HH#b\_ .v/99*""" '*H#""*HMMMMMZ,_ oH* /" - ' "`#MMMMM#o. ./*>- `MMMMMMMb ,b/' `#MMMMMMM\ :' ``HMMMMb: /- `|&MH `\ / `-. |Hb??\ ,- ' "`&,. 1 \} !. T $,. . 1 ?`M??. M ?.::| '\ - ? M?&. . . - ,' 9MMH\ .. ' ` . HMMM#. :' 9#MMb .. -:"# `b. .- . ` {! / - ,-' ' . .- ```^==\_.,,,ov–\-` _\o##??,:io??$#b\_ .oH#"H9*""" "`#H*"*#MMMHo_ oHMM- -' - ``*HMMHo. dM#S>-` ?MMMM?. ,&&,/' "#MMMH\ d?-" `*HMMb H? "ZHb: /: \ H?L |:| . `*: :?: \ >" : M|\,_ | !|":HH?-'. : :^'_:?"\ `– - . - |ML?b . .. - - :HMMMMH\ \ ` : >MMMMMM#. . ^M*HMMM| - `. `"#+ `?v .` . `- +?' - ` . ..' - . .- "`\b=p?.._\\vv—` _,o#bH\??::?o?cbo_ .o#MH#SH""' "`*H#"*#MHo_ oHMMMH^ ^" - ` '*HHo. .dMMM#"»- `HM?. ,MH:R_o/ `*MH\ dMM' ' "ML HMR! ' `#k d&'. -. `L :M :: ` `- /| !| - k.$-" : }9R:!,,_. . \::\':`*M#\-'. - : "..:"!`\ '- - ` - ,HMb.H| . _ - .' : ,MMMMMMMb. .. . .`HMMMMMMMM? . `.`9M#*HMMMM : -.' "##* `b, . . ` ,/' .' ` . ..' - . ..- "`*#d##c.._\v—-` _,o#&oHb?\o::d?>\_ .oHHMMM#$M""` "`*HH"#&o_ oHMMMMMMD' . - ' ``bo. .dMMMMMH*'/|- `\b. ,MMMM?T|_o/ `
dMMMMP
`| HMMMH& - `\ /MH7' : – : -:MM {. . . :i?' .!& . :{, o| ' : -T?9M\:-'o,_ . : \?::``"`?9MHo./.. - . '"`'^ _.`"!"^. `- - ` - ,bMM?.M\ . . - . .' : .oMMMMMMMMb. .. ` . . `HMMMMMMMMMMb - - 9MH*#HMMMMH .' '. ' `"*##' `b. : . ` .d .' -. . ' -. .-` "`*##H###:._\–.-` _oo#H&d#b?\b:_»\_ .oHMMMMMMH*"*9R"'-``*#P\-_ oHMMMMMMMMM$ ." ' `^- .dMMMMMMMMH*",?- '\. ,MMMMMMM:?}.,d' `. dMMMMMMMH / : HMMMMMMM&' - - dPTMMP>' : -. : |? -MM} .\ . J' ::*' -$L . : ?b .,H- ' : - |6.&MP:: !.,_. - : `\:: "' "`:"MM#,-^, - : - ````:' _.:"?``\ `- . : .?bMML.]# - _ ` . .' - .o#MMMMMMMMH\ \. . . - `HMMMMMMMMMMMH : `. `HMM#*#MMMMMH' - -. ' ``##*' i+ : - `' v/' .' `- ..' ' . .- "`*##HMH##:__,-.-` _oo##Mbb&bo??o_>\_ .oHMMMMMMMMM
#?M*' "?*&.. oHMMMMMMMMMMMM4 `" - `. .dMMMMMMMMMMMM#"\?.- . ,MMMMMMMMMM}"9:_,d' -. dMMMMMMMMMMM| ^
. &MMMMMMMMMMH\ - . :{M*"MMMPT"' : `-. : .'M' 'MMM. -T, . . - k i:? -|& . : ` -o& .,H- " : - `M:`HMP|:'!.o._. . : "<:::'<^ '"``9MH#,-^ . - - '``._.`"?`^| ^ - : : ?#dMM_.M? . . - ..' : ,ddMMMMMMMMMb. .. ' . . TMMMMMMMMMMMMM, : - ?MMH#MMMMMH' : '. ' "`##*' &. : -. `' ,~" .' -. ..' ` . .- ```*##HMMMH#<:,..-` _,dd#HMb&dHo?\?:\_ .oHMMMMMMMMMMMH*9P'`"\v. oHMMMMMMMMMMMMMMM> `' -. .dMMMMMMMMMMMMMMMH*'|~-' . ,MMMMMMMMMMMMM6>`H._,& -. dMMMMMMMMMMMMMMM| `" . H*MMMMMMMMMMMMMH&. - . d' HMM""&MMMPT :. `.- ,' MP `TMMM, |: . - | #: ? *" : &L : ! `' /?H ,#r `' : . ?M: HMM^<~→,o._ : : `9:::'`*-``':`9MHb,|-, ' : . `"':' :_ ""!"^. `| : `. _dbHM6_|H. . . ' .' \ _odHMMMMMMMMH, .. ` : `- |MMMMMMMMMMMMM| : `. 9MMH#MMMMMH' : -. ' "?##" d : . ' ,/" .' `.. ..' ` . .- '`"#HHMMMMM#<>..-` _oo##bHMb&d#bd,>\_ .oHMMMMMMMMMMMMMM*9R"-.. oHMMMMMMMMMMMMMMMMMH\ ? `-. .dMMMMMMMMMMMMMMMMMMM#".}-' . ,MMMMMMMMMMMMMMMMM6/`H _o} -. dMMMMMMMMMMMMMMMMMMML ` . HbP*HMMMMMMMMMMMMMMM*: - , dMH' `MMMP'"HMMMR'T" : : |H' -MR' `?MMMb P, . . 1& *| |.`*" .-`&| . M' " |\&| .,#~ "' : T :HL.|HMH\c~`|v,\_ : | `"|:::':`-`` '"MM#\-'. -: % ``'``'`' :_ '?'`| ``. : ||, ,#dMM?.M? . .` - ?\ .,odMMMMMMMMM? \ ` : / |MMMMMMMMMMMMM: .' `. TMMH#*9MMMMM* : -. ` "*#*' ,: . . ` .v .' `. ..' '- . .- "`\+HHMMMMMMHr~.-` _,,>#b&HMHd&&bb>\_ _oHMMMMMMMMMMMMMMMMHH:. oHMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM#v`? `. .dMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMH*`+| . ,MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMb|?+.,H -. ddHMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMb `' . HMMkZHMMMMMMMMMMMMMMMMH\ - . : dTMMM* `9MMMP'"*MMMMPT"` .. : |M6H 4MP' `"HMMM| !|. . . 1MHp' #L $ *"' .-:&. . MMM' " q:H. .o#-``' : MM' ?H?.|MMH::::-o,_. - M[ `*?:::'|` `"`:9MH\~-. ` &M. ""'`'^'.:.`?'`. '| -: `M|d, .dbHM[.1? .. : 9||| . _obMMMMMMMMH, . : H.^ MMMMMMMMMMMM} - \ |MMH#*HMMMMH' .' . ` `#*' ,:- ` .-'. `. .- '- . .-` '`\bqHMMMMMMHHb–` .,:,#&6dHHHb&##o\_ .oHHMMMMMMMMMMMMMMMMMH*\,. oHMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMHb:'-. .dMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMH|\/' . ,&HMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM/"&.,d. -. dboMMHMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMML `' . HMHMMM$Z*MMMMMMMMMMMMMMMMMM|.- . dMM}MMMM#' `9MMMH?"`MMMMR'T' _ : |MMMbM# |MM" ``MMMH. <_ . dMMMM#& *&. .?`*" .'&: . MMMMMH- `' -v/H .dD "' ' : MMMM* `*M: 4MM*::-!v,_ : MMMM `*?::" "'``"?9Mb::. : &MMM, `"'"'|"._ "?`| - : `MMM}.H ,#dM[_H ..: 9MMi`M: . .ooHMMMMMMM, .. 9Mb `- 1MMMMMMMMMM| : ?M |MM#*#MMMM* . -. ` |#"' ,' . -" v` -. .- - . . ` '-*#d#HHMMMMHH#"-' _,<_:&S6dHHHb&bb\_ .odHMMMMMMMMMMMMMMMMMMM}-_ .oHMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM#d:. ?9MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMH-$ . ,::dHMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMH:\.?? -. dMdboHMMHMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMH, ' . HMMMM7MMMb$R*MMMMMMMMMMMMMMMMMH\ - . dMMMMM/MMMMM* `$MMMM*'"*MMMM?&' . : |MMMMMMb1H*' HMP' '9MMM| &. . . dMMMMMMM##~` `#\ |.`*" .-9. : 9MMMMMMMM* ` |v7? .,H `' ` : SMMMMMMH' '9M_-MMH::-\v_ : :HMMMMM `\_:"'|'`':9Mv\. -|MMMMM, ""`'`':.`?\ \ `:MMMMM}.d} .?bM6,| | :?MMM6 M| . .,oHMMMMM| / .?MMM- `' &MMMMMMMM|. -`HM- HMH#*MMM?: '. ' `#*:` - -'/ ` . . ' ` . . ` '–##HH#HMMMHH#""` _o,d_?dZdoHHHb#b\_ .vdMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMH\. .,HHMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMH&,. /?RMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMH|.. ,\?>`T#RMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM6`\|/ dMMbd#ooHMMMHMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMH,`' ' HMMMMMMMTMMMMb$ZPHMMMMMMMMMMMMMMMM|. : dMMMMMMMM}$MMMMMH' `HMMMH?"`MMMM?T' . : |MMMMMMMMMMoMH* `MM? ``MMM| +\ . 1MMMMMMMMMMMb#/ ?#? |`#" -T: : *'HMMMMMMMMMM*' " ~?& .?} ' ' . - 4MMMMMMMMP" `M? HMTc:\\.: : `MMMMMMM[ "#:::`>`"?M{ . |MMMMMMH. ``'``'_`:- - |MMMMMMM|.dD ,#Mb\' : *MMMMM: iM| . _oHMMMM: . ?MMMM' "' ,MMMMMMP : `HMH JM#*MMT -. ' ` #' . / -. - .' -. . ` '–=&&MH##HMHH#""" .-:?,Z?:&$dHH##b\_ ,:bqRMMMMMMMMMMMMMMMMMHo. .?HHHMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMHo. -o/*M9MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMv .:H\b\'|?#HHMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM6?Z\ .?MMMHbdbbodMMMMHMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM\': :MMMMMMMMMMM7MMMMb?6P#MMMMMMMMMMMMMMM_ : \MMMMMMMMMMMMb^MMMMMM? `*MMMM*"`MMMR<' . - .1MMMMMMMMMMMMMb]M#"" 9MR' `?MMb \. : -MMMMMMMMMMMMMMMH##|` *&. |`*' .\ . -?""*MMMMMMMMMMMMM' ' |?b ,}" : : MMMMMMMMMMH' `M_|M}r\? . `MMMMMMMMM' `$_:`'"H - TMMMMMMMM, '"``:: : {MMMMMMMM| oH| .#M- : `9MMMMMM' .MP . ,oMMT . HMMMMP' `' ,MMMP - `MMH' HH9* '. ` ` .' - . ' ` . - .- ` . .- ' -==pHMMH##HH#""" _..-:b&::&?&&##bo_ …?-#&9MMMMMMMMMMMMMMMHo_ .. .1&#MMHMMMMMMMMMMMMMMMMMMMHo. . .o/##R9MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM?. .- |MSd?|'`$?#HMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMH\ - dMMMMHbd##oodMMMM#MMMMMMMMMMMMMMMMMH: - JMMMMMMMMMMMMM7HMMMH$SR*MMMMMMMMMMMMb> : {MMMMMMMMMMMMMMM`9MMMMMH' ``HMMM?"*MM[| : - |MMMMMMMMMMMMMMMMM<MH* `MM' 'HM? |. : `MMMMMMMMMMMMMMMMMM##H-' `#, ` |`? /| . ?"""?HMMMMMMMMMMMMMH' " v& .}? - |MMMMMMMMMMMP' `H:&H& i `9MMMMMMMMMT `|?"? : MMMMMMMMMH "`\ : MMMMMMMMMH-.dH ,| : ?MMMMMMM? {M' . .dT . ?MMMMMR' `' ,MP - `HMM#' .&* '. ' `. - . ' `.. .- -. .- '-.==p##HMMHp&#""" _v—:?&?:?&?&#b\_ ..' i: #M$MMMMMMMMMMMMMHo_ .. -]M#HMHMMMMMMMMMMMMMMMMMHo. . ooP*&6&MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM?. . - &Rbbd-/`?:##HMMMMMMMMMMMMMMMMMH? - ,HMMMMM#od#boodMMMMHMMMMMMMMMMMMMMb - iMMMMMMMMMMMMMMM[*MMMH&$R*MMMMMMMMMb : |MMMMMMMMMMMMMMMMML"MMMMMM' ``MMMP"HMM: . HMMMMMMMMMMMMMMMMMMb/MH"" `MR *M,| : TMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMd#&` `D. ?|\ . `*"'"*HMMMMMMMMMMMMMMP' ' -d,J : |MMMMMMMMMMMMP' ||M M, ?MMMMMMMMMM| `\? &| HMMMMMMMMM} `` `L .MMMMMMMMMMP ,d| : *. ?MMMMMMMF' .MP / | TMMMMMM' `"' / `. `MMMP' ./ -. ` . . . ' - . .- -\ ..- '-..=p####HMH&=""" _vo~^:&b::d,#b\_ ..`" `:v +9P]MMMMMMMMMMHo_ ,- ?Mb#MMMMMMMMMMMMMMMMMHo. . " ,ooM*&&&HMMMMMMMMMMMMMMMMHb. . - 99Soo?|'`*?##HMMMMMMMMMMMMMH\ - .HMMMMMM#od#boodMMMMHMMMMMMMMMMb - :MMMMMMMMMMMMMMMM67HMMH&$RHMMMMMb : .MMMMMMMMMMMMMMMMMMM/HMMMMM| `9MM'HL : {MMMMMMMMMMMMMMMMMMMM\MM* `H[ `9| | `HMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMb##| `F. :? H `"*"'"`#MMMMMMMMMMMMMMM? ' k M. MMMMMMMMMMMMM"' H MMH. `HMMMMMMMMMM: | &MM| `MMMMMMMMMM, - `MM| dMMMMMMMMMM|.oH : 9ML `HMMMMMMM? dH' - Hi |MMMMMMP "' .' T. `MMM#' - `. ` .` ` - `.. . ..' … .- '-. ######M#b~"" _ooq=""''$b$_&?b\_ .-`^" "'o |&M:MMMMMMMMHo_ o/' -$Mb#MMMMMMMMMMMMMMHo. /' .ooHP*&R&MMMMMMMMMMMMMM?. .' `MRbod?|'`+?##9MMMMMMMMMH\ .` .,MMMMMMH#od##obdMMMMHMMMMMMb - ?MMMMMMMMMMMMMMMMM$HMMH$ZP*HMMb ? |MMMMMMMMMMMMMMMMMMM|9MMMMP "M6\ .- dMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMb]M*' |R | 1| `HMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMd#| ?,: MH, ``*""'"*#MMMMMMMMMMMMMM* '` MM6_ |MMMMMMMMMMMMH" : MMMMMb. "MMMMMMMMMMT - &MMMMM' |MMMMMMMMMH ` !MMMMb .HMMMMMMMMM+.?& : TMMMM *MMMMMMMP dH' . : 9MM' `MMMMMMP' "' . 9ML `MMM#' - `H ` : `\. .' `-\ . .- ' ._ .-` '-\. ,b#####p&**^`

/data/webs/external/dokuwiki/data/pages/archive/art/globe.vt.txt · Last modified: 2019/05/17 09:32 by 127.0.0.1

Was this page helpful?-11+1

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki