GENWiki

Premier IT Outsourcing and Support Services within the UK

User Tools

Site Tools


archive:art:girlface
    r:Z.  ZMMM 7M@MMMMMMMMMMM28MMMBM;.MMMMMZ aar8MMMM .ZOW28M@2MB,
        MMM  iZ  ,WWO88MMMZXMMM MM 8Mr  MMMMMM; ,MMiMO7WXSM;.MMX
    .; .7BMMM     r ri.,MMMMWXMMMMM ; MrMMMM@MMMMM .aMMBM;BM8iBMW
    S  .iM8   iXMMMMMMMMr WM28MM a ,MMiMMM@S;Z@MMMMMr ,OM@M87MaaaM@
   X  8M   XaZMMMMMMMZrOMMM aMSMMB 7MW2MOZ@MMMM82@MBMMM 8MrMM,Z27WMMr
   r  iM,  ;M8 XMMMMMMMMMMMMMMMWMZM8 ;ZaX;i.raXZ8BMWM7.8:@MMr MrOMM;aa2;MMB
   ; SS  27 MMMMMMMMMMMMMMMMMM@Z7 :ii,,i:,, :X7OMMMMWW,rMMW M MMMWiSZ8SOM;
  r. .  ;X :MM@OXaMMMMa.iMaM8OXX7:i:,i:,:i::,irr2XMMMMM8.aMMii:MM8M8,2XXXZ7
  @    a MM2  rMMWB.,:,  ,i,:i.:,i,i:i: . . ,;i;XMMMMM @MZi MMMOBBiWZXZM
  ,    M MM .MMMMWrarr:,,.,.:;:::i,i:;,  ., ,. ,MMOMM8O M@; MMMM8Z8 MO7MM
     M 8  MM@MB2ZSi,:i:.i,   .   ... . ... ,Sr:MMM M@: MMMMrMZ;,aS22a
     M ; BMWMMMaiiii,,:i,, ,.         ,. i288MM;OZ8: MMMMS8MWiXiS2ZS
   , ,i  aWMMMM2Ori,,:.,  .          .:,:raM MMMMX; MMMMWiMZrM:OSXX.
   X 2   8MMMM8::.,:... .           ..::;SWriMMO  MBrMWZMM; OXSaSS
:  M i:  8MZaXM2i:.,, .             .:i  M,MXB iMM MM@XMMO Mi,ZS

, i. B 8M7MiMrS : ,. ., .. OMM@Mir MMMSMMM8MMM;XX.;ai 7:. a ; i ZW BSrM.Xr7.. . @MMWMOS2. M8M:MMMMMMMMOW;i2S .i .Xi i X M MMMMM7X;ii,,.:, . aM8 MS . Ma,MMMMMXMMW@M;7aO

  2 ; 2 WZM7MMO2.rii,,,.             S7i   77Z8 X iMM MMMMMMSMMiMB aWZ

, : ,, S 7M.MMMMiZSS;r::i: .rX MMMMMMMM M S8WX@MMMMr:;MW,MW.XO .:B SO Z 8MZMMMM7SSS,ri:, :7 ,MMMMMM aM M ZZOZMMMMMMM M2 M2SMi Xi Z M 2 OMWMMMMrOr: . MM8M i M MMM M X;2aBMWMMMX. BZi;rMX Z .: M M MZMMMWM:7 7a82aZZX7r;i;i. i77B aMMMMMM;M:@M W:XirMMOMMMM. MM MMS

Z  8r MBMMMWMMMMMMMBBWWZSi   ..,,     8iMMMMB7;,;  8M M S . aMXBMMMM .M2 MMB2
  arB a MMMMMMMi     .BMMBr. :    ,.Z     .,,i,MrrM X  MMr.MMM8 8@ 7M@rS

.; M M ,87MMMMO: rMMMMMMM S@M8XZa. .,2X ::,:::,,::,MO8M .: 2MM.XWMM 7SM MM7rM X : M a r X:MMM;ii:: MMMMM 2 , ,@MMX 7: ;ZZZXi:iii::ii7; ,MM;M ; XMMMB MM OZ:WMW M: i ;Z Z XZMBaZX7XrMMM aXZMMMM, , :; ,ri77r,,,::,:,i, MMr87 SMMB@ MM ZW MB2 ;O , M 8M MiM8XX;i87MMMMMM@M27 .,i::;,. i::,r;i, , . . ZMXi ;iMMM: M. XS M M:;B MSM Z M , MZWS7r7rS: . ,., .,..,:.. . ,,,,. ,2MM , M7MW M. r;.8;MiiX M.M ,r W 7 MMBZZSr7r7:.. . ,i , :i, .. .BMMr MMaM Ma ,Xra2X.;O MXi .87 MMM;Xa7XX7;;7;;:, …: . ..:7: ,, M WZr ;MXM 8M O O8. r@Z M , O7 MiM@rr7:;;ii.,,,i:,::i:,: :rS2,.. .M;MM M8B M M 8WS MM: i r B O ZBr8ZMi7rX:7i:i,:,.: i.. :… ,;M aM8 MaS. M S,MMi MX; rB . OM M WMMMZ, :.i:::. , , a iii,,. r,M @M, S2a; M r Ma MM O ,M Z XM B MO M7 :;i,. . . . ., Oar:,,:::i,riWiM,MM2: ,B87 M .XMriMMir Ma M M Mi:MMMMMMM; .,,,, , , .. , ,;:::.,… ,:;@iMMM Mi Ba7 M 2MM MM.ir ;; XM BW: MMMMMMMMM. .:.,. ,. ,BM8r .,:r;7; :M MM X@ :M iW2 MMO MM .. : S8X BM MMMMMMMMMMMr .. . . i.rXr;, SMS SX MM M XM MM MMMMrB ,:

 .Oa Z MMMMMMMMMMMMM, .              i    ,BMMi.iW MM i M:M M@ 2aMaM M: ;
O.OM MMMMMMMMMMMMMMMi ii,      .      :i;2O7 ,,MMM;. iXSrMM @ XM O8M M.M:M MM:i

MW ZM MMMMMMMMMMMMMMMMM2 :;::. . .,7i OM8 7 :2.8M M2 ZMM :M:M.M;BM; M :M2 MMMMMMMMMMMMMMMMMM8 ii,,: . , :ri8X;r ,rMMMMZ ;: .72.MM: aM ;7M2 .M M2MSX@W. MM MM @MMMMMMMMMMMMMMMMMMMM .::,:,. :OMMMMMMMMMMMB. ;7 ,:,B MMM ; ,BM :SM .M.M7M:ZrMM B ;2 ZMMZMMMZMMMMMMMMMMMMMMM …: ; .72Xi :,iriMMM X arMM SM O:M MZM:SZXM

 MMMWMMMM M@MMMOMMMMMMMMMMB   ..      SOB8B@O8Xi. . :;iO MM : Z;.MM ;;W MZMiaBir
:MMMMMMMMM MMMMMMMMMMMMMMMMM@8,              ., ,,;Za MBM M@ S. M 7M@ X MMBZi

MMMMMMMMMMM MMWMMMMMMMMMMMMMM8aZ8X, …. . , . .rrW 7MM MMW MZSS Mi MS MMM,O MMOMMMMMMMMMS@MM@MMMMMMMMMMMMM2X77S2X:. ., iaXX rXM MMa MX:M.iM S M i28 MMMW;XMMMMMMMOMMMBM8MMMMMMMMMMB2rrrrS2X;,. ii S8XW ar 28O MB:SSM BMOOM MMMMMZ iBMMM MMMMM @ MMMMMMMMO77;ri;;r72XXr. . ,,i. rM:;7a M MX8rB@SO.XMMM M,MMO MMMMMMM@S. ZM MMMMMSOWMMMMMMMMMSSX;:;;iirii7X77::: ,. ,MZ ..X M,a:r W2 XM B8M @XM8 88WOMMMMMM2 M MMMMMMMMMMMMMMMMM2;i:i;:,:,,,,ii;i;:i., .., : …r.iiMZ a. M2 7:iZX iM MM8 MXMS Xr8O.,MMMMM8r MMMMMMMMMMMMMMWMM82Sri;;:iii:,….. ..,.,:. . X ;r7M M 8W r::8 .:2 MMr M8a2 iiiaW;,iMMMMZ 8MMBMMMZMMMMMM@WWa77ii;,i,.,::..::i:i. . .:i;r:i;,X ,W r@ 2rXW: XZiOa .MM@7 .i..22ri.;MMM rM.WMMMMMMMMMMMMMOSSr;;i,,…,,i:, ,,,,:…, .. ;..ii7. a M a2aM2 X2X7. W;8M .,,:iS;ii .a ,MOMMMMMaMMMM28MMMWX;;;i:iii,:,:.,,,…….,:i…ai i7Xr @ :B XaMMM .M . SM:ZM i ..,, 2r;X,.. aMMW8MMMMZWMM SMMMZ:::r;i:.i:, ..,i. … ., S iii. O 87 M7MSW.;M 7;Mr ZOrM ii;;iXX;; :iZi MMMMBZMM :. 7MMMZ.:,i,,. ….. .,. . . ,:,;,,,7: O .O7 @W8Mi.Z,;2:i SMSSM ; ,i;,: :BOM.,; aMMMM 8M ,., ,MMM7,:…:i:,i. .,…. , ,, X ,7 .;M ZM ZOWZZ,82 ;;iiXMS MM ::, rMMZMS, a rMX ..i, ,WWZ;,.: . .,, , .. .,. B :; rM,,WSiM 2r SZ ,, W:rMM

 XOMMXBM i ,  i ,  MS ::.:   .72ZXi,.:,,,.  . .,;. :: a ,:8X:a7 r:;i, XM .  Xi2:8Oi

MMMMBaM2 .MMOM7; ::,,; XB :;r;i,.. .i72Xi. ,;, . . i,: i , X8 iM, i7r;, iM . X2WZ.r8, : .MMi;MOMX , , :W :,ii,,.. . .i;7Xri…: …,,:: .. ;M; ;M ;;i,r, M .i ,X.S8Z B2 .., ,.,;M @ ;@M2 M8 ,,i:.:,.,,. ..,ii;:,i: . ,i; .,2O .MM. :7ii.7 ;M ii7,;::MZ2 Z@ ,…:. XZ . M .;;MMMMMMX ..:,:.,,,.,,.,..::i;:,:, ..,. .iZS i.WB. ::i,: : ;M . ;:8Z2M; 7O .;., :a8 :, M :i :::.:i:i,:,,:i:i.,,:i:;rii;;:,:: 7iW ,i;M . . . . M :,:;r@XSMM aO i;; ;2; :; @O ,:; : .,ii:iiri:,i:..,. ,:…,:i7r;;i;:, ai ;rMM 8 ,,.., r 77 ,,,: ,ZM2; ii a; ;. rM .,7 i..:.:;i,,:ii:,,,:::,,:i::i:,,ii:,: Z M 8 …,i ; 2W.,,;7a: : 8O: 77 ; i S, BM ,, i ,::,:ii;i::ii,ii,,,,.,,.:..: ..:::.: i S 2 S : . , ZB :iS, BWZ

 Z X: Mr  ,i,:  :,:..::;iii,i:,,:,...,,..,.:.,..i:.: ,B  7. 2, ,.: ::. XB .rZM  7O

r iiZ2.M ;,.,,,i, ;:::.::i:::,::i,:,,,i,.,,: : ..:: .. ; @ r :.. ,7 i:.:,:::, ZMi. WM; M 2BMWWO8O . : i ,, ,.,,.:iii:i.:iii::,::.i.:.::…: , M . Z, ..; :::;:,;::. MX ,M8 M : OMa :,. ;. :;.:iiii:::::,:.:,.ii:.:,,ii,. .,;,… M ,@ ,:.r.;::i::, :2r,M .. SM : S7rXX727:X i:.,ii ::.,.::i:::iir;::,: .,, . ,. , . B ;8 …,..,,. ,r22:. Mr,:.., 2 :. ,,. . ,. .:i ,i .:.,:,::i,::ii:i,.,:.,.i,….,,. @ :2. , .i::22r,,,: M,.:,;X 2 ,. , . . . .i ; . …,i:iiiiiii:::i.,: ,,.,. , . aZ 8i ;2SX;XXXXir, .:,.,.8 ,:ir M

ii; ,..::..:..:.;  .:,:,.,,:,,,::::::iii:,,:,,,,. ..:  M MM  ...,..  .i:,:ii a. ,.i  S

.., , . . , ,r i, ,. : …:i::i::,,::::: .,.. ,. @MMS ,:,..,.::..i:i:.. :O :.:; ;@ .,.,.., . . :.i:.:2 :, :. .,::i:,,ii,::,i:i:,. .. MM i ..,:,: ,,:,::. SW,.:.;; Z7

 , .. . . .,,:S2  X. .:: , .,. :::iii,:,i::.,..,  . BMMO  .:.,,..i,,::  8B : .i  Sr

. . ..,, ,.,;Wi a. ,.. ., …,:,iiiii,,::.,:…. :MMa,.., ::.:ii, 7W7 .,ii X:X

  .  .,  @2  X., .. ,. :.,.::,ii,,ii::i:i,...  : .  rMOX ,i,.,i. r@X .ii:,;  2.X
 , .  .   WM  i; .. . ... :,,,.::,:i:.:i:. . .. .  O8W .:,i:.iS  .. ..ii  WZii
.  .   ... 8M  Oi.:.. ....   :i;.,i::iii::,  , .. .ii S2a ,:,:.ii ,,,;::: i  @i:

. . . , .. ,O Z.. .. . , . .,…::::i:…,,::,,::: 2Z.,;. iS ,i,:… .: i8,7, . .., . .. .. i .X…. . . . . :,. ,i,:,:i:;ii,,,,.,.:i:,, S;,:, 8 .,,:: …ii .O2i,

  ... . ...,a. B7,,.    .  ..,,,,..:,,i:i:;:i :i::::::i,,M; , 8 . .....,... B2;, i
...  . . . , X @i.i ,. ..    ,.. ,.. ..,,..:r:.i:i::ii.: rS ;..2 ::,.::,.. ;W:,

. . …. . . . 7 Bi:: . . ,… , :::rrrr;;;;i:. Mr .i S; .:.i:,:. ZM2i,:2, . .. ,, . ., i MZi,, … , :..;7r;:,,,:; Sa .. ..2. , … WOrirSi

. .,.   ... M8i,, ..        ,. ,. .. . i82rr;r: 82 ..i,., iZ  . .  ZSirS,

. , . .,.,… MOi:, . .., O8;XXi;7B: ,.. ,. ,8i . X2;X7

,.  . ..   @M:i.         .    .   XB;,,.i  i. . .   ;Z,   a277i:

. . . .,, . ., ;M:, ,.. . . ;2. ,:, . . ;X ZX;i i, … ,. … . . Mi . .M7,XS::;::… :,.:.. . 8r,.

,  . .  , .  MX,.            ,,    SM7;;7..,,:,,, .      7  2:i:
,..  ..,..  .  M8.           ..     .Xr;.:i;....   .    Sr rSi;i,

: . . . ,… . 8M . 2,X;i,:: , 2r,,.: .. . .,. .. . . 7MZr: M:,ii:,i: .. ,:. . a;:,:. .:, , , . .. WO: .Mr:.r,,. ., X:,:, :,.. ., .,.. .. i ;8; ;Br: i::… X:,.. .,., ., , ,. .. , ,X X;. XSi.; , . . S:,.,. ,,,… , . . r .i 82i 7; ,.. . . X., :, …:, ,,.., …. .:i , ,OX ., . . S,:, … ,… , .. a . 2Z; i…:, 7,i, .. ,,,… .., . X: . OXi:,. ., . ;, ;,,.

... .... ,. . .  ,Z    .:           2S:,:, .. .          .;,..
.   , . ,.....   Z     8;         i2i;,,i             .:.,
.,: ..,. .... ,. . 2S     ,.        a7,:. .  .          ...,

. .,..: ,, .. .M . 2X::, ,.,.. :.., .: .. .,., .. .,.,,. 8. X2;:,,… , ;..,. ,,, ….,. . . ; XSi,.. … .. .i:,;,

 ..,.. .... ...   ii            X;   . .ii;:         .i;.;.

.,.. …. ,… S rO@M@WO2aZZ7: .r:.,, ,,.,,: .:,,, .,:.,., i; MMOr,.:;;. .ii;:;, ., ….. .. ,. . :r O7 ir..,;., ..,.., :…:.. ..,..,. . ,MMM .SXi:..,,, .:.,,.:::,, i :. . . 2MMMMMa XS27;:,.,,, . . . … :.. .. . . ;. . X@WZ2 iaZar:.,,.,.. .,..,,: ,:..,.,,.., ,.. MMM@@MM@WWMO2S;i,,:,i.,

/data/webs/external/dokuwiki/data/pages/archive/art/girlface.txt · Last modified: 2019/05/17 09:32 by 127.0.0.1

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki